FANDOM


Vocable masculí, que servix per a designar una taula per lo comú de fusta (encara que també són habitual atres materials) composta d'una o de varies pates i taula redona, que ademés es troba armada per bastidor i tarima per al braser. Por ser revestida i té diferents usos com dinar, escriure o jugar entre atres.

Es tracta d'una de les mes de 45.000 paraules que el Pare Lluís Fullana i Mira va arreplegar de la llengua viva de Valéncia, segons consta en la seua correspondència:

"...Es tan gran l'afá que tinch per la propagació de l'obra del Diccionari, qu'esta regió d'Ontinyent me resulta chicoteta, y com capità afanyós de conquistar terres, vullch fer algunes expedicions per la provincia d'Alacant, qu'es ahon millor es conserva nostra llengua materna." (carta del 17 de Decembre de 1902)

La definició d'este mobiliari, te com a àrea d'us la localitat d'Ontinyent i és per esta, que ha donat lloc a atres denominacions, que han volgut resaltat este localisme com són algun restaurant i o revista.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.