Uiquipèdia
Advertisement
Icò d'esbos
El contingut d'esta pàgina és un esbós. Ampliant-lo ajudaràs a millorar Uiquipèdia.
Pots ajudar-te en les uiquipèdies en atres llengües. També pots ajudar canviant este cartell per u més específic.

Alguns de la AVL i Font de Mora

Normes Ortogràfiques de Castelló, o simplement Normes de Castelló o Normes del 32, son unes normes ortogràfiques elementals. Estes normes foren creades en 1932 pel català Pompeu Fabra i l'adaptació d'estes, és l'actual normativa oficial per a escriure en Valencià.

Història[]

Lo nom[]

Les "Normes de Castelló de la Plana de 1932, 21 de decembre". El verdader i primitiu nom d'estes conflictives, espúrees i bastardes regles era....Bases per a la unificació de l'ortografia valenciana.


Sanchis Guarner i l'intenció de les bases[]

Citarem unes paraules textuals del professor En Manuel Sanchis Guarner, a qui Deu tinga on se mereixca, pero ben llunt del Cel de les Lletres Valencianes. Este passage guarnerià està pres del seu llibre intitulat "La Llengua dels Valencians" pagina num. 60 -sixanta- tant en l'edició de 1967 com en la de 1972. En la primera edició d´este llibre supraindicat, res diu de Les Normes de Castelló de 1932, i fon ya publicat en 1933.

Sanchis Guarner: "En un aplec tingut a Castelló de la Plana el 21 de decembre de 1932, animades per plausible esperit de concòrdia, totes les entitats i publicacions valencianes acceptaren unes Normes Ortogràfiques unificades, el primer signant de les quals accedí a ser el Pare Fullana, i que són una adaptació de les de l'Institut d'Estudis Catalans". (1911-1913)


Pare Fullana[]

Firma del Pare Fullana

Si que es cert que el Pare Lluis Fullana accedí a firmar o signar les "Normes del 32" com diuen...

El Pare Fullana, pressionat firmà quan era en Madrit, l'únic representant de la Llengua Valenciana, des de 1928, en que pren possessió del seu sitial en la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua.

Pero mirem detingudament lo que vol dir el verp accedir, que ve del llatí i significa ad cedere, o siga, acostar-se, segons molts escritors. També vol dir consentir en lo que un atre solicita o desija, o vol.

Acceptar les Normes de Castelló de 1932 no era lo que el Pare Fullana volia, era lo que Sanchis Guarner li demanava per a poder contar en el consens de tots els allí presents (¿?). N´hi havien dos més que tampoc volien firmar , pero per atres raons, i també firmaren.... I aixina diria Sanchis Guarner en un atre lloc: "Gràcies a la transigència el Pare Lluis Fullana..."

Mes això no vol dir que el Pare Fullana renunciara al seu paréixer filològic i acceptara de cor i anima lo que firmava.

El Pare Fullana havia publicat recentment, en este mateix any de 1932, una "Ortografia Valenciana", en l'Imprenta Gràfica, de Valéncia ciutat. Esta edició s´havia venut tota en poc de temps, lo que vol dir que fon molt ben acceptada i no quedava atre remei que reimprimir-la una atra vegada de nou.

Un atre testimoni en favor del Pare Fullana: "L´onze de novembre d´este present i mateix any de 1932, el Pare Andreu Ivars i Cardona, frare francisca també i discípul del P. Fullana ya tenia acabat el Pròlec per a la segona edició o impressió de la mateixa "Ortografia Valenciana", que eixiria a llum publica, en Valéncia, igualment, en 1933, com aixina va ser.

La firma[]

Resulta indignant que alguns catalanistes hagen intentat fer creure que el pare Fullana considerava al Valencià i Català una mateixa llengua, negant que el Valencià siga la llengua pròpia i autòctona valenciana, diferent i diferencià del català.

El pare Fullana es va desvincular totalment de les catalanisants "normes del 32" que havia firmat de mala gana "atés lo caràcter provisional"[1] de les normes (bases), tal i com va anotar damunt de la seua firma. La mes evident prova de la seua desvinculació d'estes normes de Pompeu Fabra per a catalanisar la Llengua Valenciana està en el fet de que el pare Fullana reeditara la seua "Ortografia Valenciana" en 1933 reafirmantse en el seu criteri que "no es atre que la raó, deduïda de la ciència filològica d'esta llengua" tal i com escriu el propi pare Fullana en l'Advertiment de dita publicació. I per si no queda prou clareta la desvinculació total de les normes fabrianes en este fet, l'encarregat de prologar esta segon edició de la seua "Ortografia Valenciana" va ser un dels seus millors discípuls, bon valencianiste i incansable estudis de la Llengua Valenciana, el pare francisca Andreu Ivars.

¿Per qué no s´aprofità Ortografia Valenciana del P. Fullana per a la Reunió de Castelló de 1932? Perque no els interessava als sequaços i seguidors del fabrisme català.

Lo que nos vol dir que el P. Fullana no canvià de paréixer després de la tramposa farsa de l´Aplec de Castelló de La Plana de 1932. Lo que nos vol dir que el P. Fullana no estava ni estigué mai conforme en les falses i embusteres "Normes d´Ortografia Valenciana de 1932", rebatejades després en el nom de "Normes de Castelló de La Plana de 1932". I ara dites "Bases d´Unificació"

Una estratègia catalanista[]

Hui, els catalanistes valencians ya no li diuen a la Llengua Valenciana autòctona, tot lo més, i per un erro, vernacla. En 1932, encara li aplicaven este adjectiu...

Ara com sabeu tots, li diuen la llengua vernacla, la nostra llengua, la llengua dels valencians o senzillament la llengua o el valencià, la llengua del País Valencià, etc. Mai diran la Llengua Valenciana o L´idioma Valencià com li diu l’Estatut d´Autonomia Valencià ficant-lo a la mateixa altura o ranc que a l'Idioma Castellà. Si que li diran la llengua del País Valencià, ya supraindicat, pero unificant-la rabiosament en el barceloni de Barcelona, o siga, en eixa variant de la Koine catalana. Alguna volta li diran dialecte català o variant. Perque dir-li autòctona a la Llengua Valenciana es tirar-se terra als ulls i separar-la de la catalana. Seria donar-li vida pròpia -que ya la te centenàriament- cosa que ells no volen per cap de les maneres. I per defendre eixa possició catalanista, molts han cobrat bones pinyores, ne coneixem personalment, pero per amistat, callem; tenim també els noms. Ells defenen i ensenyen que la Llengua Valenciana ve i vingué del Contat de Barcelona...

Firmants[]

Dels 52 firmants de les Normes de Castelló de 1932 cap d'ells era filòlec. [2]

Llegir també[]

Enllaços externs[]

Advertisement