FANDOM


Es crida Llengua Mossàrap a uns dialectes romanços que es parlaven en la Península Ibèrica i es desenrollaren baix el domini musulmà. No hi existia unitat entre ells. Els coneixem les les garches i moixades dels poetes andalusos i valencians que utilisaren tornades mossàraps i desenrolls en àrap.

Este conjunt de dialectes provinents del llatí, son l'orige de la Llengua Valenciana i caracterisen trets llingüístics de dialectes del Castellà.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.